Privacybeleid

1. Wettelijke vermeldingen

Concept DC, onderneming - privépersoon, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0666.590.433, met maatschappelijke zetel te rue Charon 40, 6280 Loverval, België,hierna genoemd "Concept DC".

Alle correspondentie met betrekking tot Concept DC dient gericht te worden aan de maatschappelijke zetel of moet verzonden worden naar het e-mailadres: Contact@carbon-dc.com. Onderhavig privacybeleid (hierna genoemd het "Beleid") is van toepassing voor de site internet www.carbon-dc.com (de "Site") en regelt het gebruik van de Site door iedere persoon die op de Site surft en deze gebruikt (hierna genoemd een "Gebruiker").

Onderhavige verklaring heeft dus enkel betrekking op de Site, en niet op andere websites waarvan links zichtbaar zouden kunnen zijn en waarvoor Concept DC geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

Concept DC hecht bijzonder veel belang aan een veilige behandeling van de gegevens van Gebruikers van de Site.

Concept DC leeft de vereisten na die gesteld worden door de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Onderhavig beleid heeft tot doel om u te informeren over het gebruik dat Concept DC maakt van uw persoonlijke gegevens die op de Site verzameld worden en over de manier waarop u deze kunt wijzigen of laten verwijderen.

2. Verzameling en behandeling van persoonlijke gegevens

Concept DC verzamelt en behandelt uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, IP-adres, naam en voornaam, adres, woonplaats voor de volgende doeleinden :
1. voor het leveren van diensten;
2. om het belang en de raadpleging van onze diensten te meten en om het gebruiksgemak van de Site te verbeteren;
3. om u interessante aanbiedingen op te sturen met betrekking tot de diensten en producten van Concept DC;
4. om u interessante aanbiedingen op te sturen over diensten en producten van partners die zorgvuldig geselecteerd werden.

Uw persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig bijgehouden om aan onze verplichtingen te voldoen in het kader van onze handelsrelatie en zoals bij wet vereist.

3. Uw rechten

Voor marketingdoeleinden wordt het Concept DC toegestaan over uw persoonlijke gegevens te beschikken en ze over te maken aan partners die zorgvuldig uitgekozen werden.

Concept DC is geenszins verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens door deze partners. U kunt zich op ieder moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt ook op ieder moment vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, ze te verbeteren of te wissen.

Hiervoor kunt u een e-mail verzenden naar het e-mailadres: Contact@carbon-dc.com, met vermelding van uw naam en adres en het voorwerp van uw verzoek.

4. Bescherming van uw gegevens

Concept DC beveiligt zijn Site en zijn databank en stelt alles in het werk om te vermijden dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens.

5. Bezoeksgegevens

De Site verzamelt eveneens algemene gegevens met betrekking tot uw bezoek, met inbegrip van de meest geraadpleegde pagina's, hetgeen tot doel heeft om het ontwerp van de Site te verbeteren en Concept DC in staat te stellen om zijn dienstverlening te optimaliseren.

6. Gebruik van cookies

Concept DC gebruikt 'cookies' voor het aanbod van elektronische diensten. Een 'cookie' is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. Het gebruik van deze cookies is louter bedoeld om het gebruik van de Sites te vergemakkelijken. U kunt cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Dit kan evenwel gevolgen hebben voor het gebruik van de Sites.

7. Wijzigingen

Concept DC behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in onderhavig Beleid. De wijzigingen en toevoegingen met betrekking tot het beleid zullen op deze webpagina gepubliceerd worden. Het wordt bijgevolg aangeraden om de website regelmatig te raadplegen indien u op de hoogte wilt blijven van de versie die van toepassing is.