ALGEMENE VERKOOPS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elkeen die wil overgaan tot een aankoop op de Site dient steeds onderhavige online algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens hij of zij een bestelling plaats op de Site. Er zal gevraagd worden om deze online algemene verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden bij iedere bestelling. Bij gebreke hieraan zal de transactie niet voltooid kunnen worden.

0. INLEIDING

Onderhavige online algemene verkoopsvoorwaarden (de "Verkoopsvoorwaarden") zijn van toepassing voor de aankoop van producten op de website www.carbon-dc.com of de "Site" en regelen het gebruik van de Site door iedere persoon die op de website surft en deze gebruikt (hierna genoemd een "Gebruiker").

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE VERKOPER

Concept DC, onderneming - natuurlijke persoon, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0666.590.433, met maatschappelijke zetel te rue Charon 40, 6280 Loverval, België, hierna genoemd "Concept DC". Alle correspondentie bestemd voor Concept DC dient gericht te worden aan de maatschappelijke zetel of moet verzonden worden naar het e-mailadres: Contact@carbon-dc.com

2. ALGEMEEN

Onderhavige Verkoopsvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen samen de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn bij het gebruik van de Site, de aankoop van producten op de Site en meer in het algemeen bij om het even welke interactie tussen een Gebruiker van de Site en de Site.
Een Gebruiker van de Site die zich inschrijft op de Site wordt hierna een Klant genoemd.
Concept DC behoudt zich het recht voor om onderhavige Verkoopsvoorwaarden op ieder moment en zonder waarschuwing te wijzigen, waarbij de wijzigingen bijgevolg van toepassing zijn op iedere bestelling die gedaan wordt volgend op het verschijnen van de nieuwe Verkoopsvoorwaarden op de Site. Voor de bestellingen die in verwerking zijn, blijven de Verkoopsvoorwaarden gelden zoals ze van toepassing waren op het moment dat de bestelling werd voltooid.
Het wordt aangeraden om onderhavige Verkoopsvoorwaarden en ons Privacybeleid aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot enige aankoop op de Site. Indien u verdergaat op deze Site wordt een juridisch bindende overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en Concept DC.
Onderhavige Verkoopsvoorwaarden beschermen de rechten van de Klanten in hun hoedanigheid van consument. Voor alle vragen kunnen de Klanten de Site raadplegen of Concept DC contacteren op het e-mailadres contact@carbon-dc.com. De Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op onze Site.

3. GEBRUIKERSACCOUNT

Elkeen die een bestelling wil plaatsen op de Site dient zich in te schrijven en de Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Na de inschrijving wordt een Gebruiker aanzien als een "Klant". Door de Verkoopsvoorwaarden goed te keuren, gaat de Klant ook akkoord met ons Privacybeleid.
Deze inschrijving maakt het voor iedere Klant mogelijk om over te gaan tot een aankoop, alsook om toegang te hebben tot zijn account en zijn persoonlijke geschiedenis.
Om zich in te schrijven moet de Klant persoonlijke gegevens opgeven zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betaalmiddel, ...
Concept DC zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een bestelling niet ontvangen wordt wanneer de Klant een fout heeft begaan met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens.
Zodra het account aangemaakt is, moet de Klant een wachtwoord kiezen. Hij moet dit geheim houden en mag het niet verspreiden. Indien de Klant vermoedt dat iemand anders, buiten zijn wil, zijn account gebruikt, is het voldoende om de klantendienst van Concept DC zo snel mogelijk te contacteren. De klantendienst zal het wachtwoord kunnen resetten en naar eigen goeddunken de maatregelen kunnen treffen die gepast worden geacht.
Het e-mailadres van iedere Klant moet geldig zijn en de Klant moet er toegang tot hebben. Concept DC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van het account van de Klant indien laatstgenoemde rechtstreeks of onrechtstreeks, bewust of onbewust, zijn wachtwoord aan derden heeft doorgegeven.
De Klant verbindt zich ertoe precieze en waarheidsgetrouwe informatie aan Concept DC te verschaffen bij het aanmaken van zijn account.

4. VOLTOOIING VAN DE ONLINE VERKOOP

De catalogus van de producten en de online beschrijving ervan vormen geen offerte als dusdanig. De verkoop zal pas definitief afgesloten worden na ontvangst van de e-mail waarin de bestelling van de Klant, die het verschuldigde bedrag betaald zal hebben, bevestigd wordt.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt Concept DV het eigendomsrecht op de online verkochte goederen tot op het moment van betaling. De tenlasteneming van het risico op verlies en schade met betrekking tot de betrokken goederen wordt evenwel overgedragen aan de klant vanaf het moment van inbezitneming.

6. PRIJS

Al onze prijzen moeten, behoudens andersluidende bepaling, beschouwd worden als de prijs inclusief btw. De normale leverings- en verzendingskosten worden bepaald in functie van de plaats van levering van de Klant. 
De prijs van te koop aangeboden producten is vatbaar voor schommelingen. Bij bestellingen zal de prijs die aangekondigd werd op het moment van de bestelling van toepassing zijn. Concept DC behoudt zich het recht voor om het bedrag van de bestelling te wijzigen in geval van een overduidelijke technische bug. 
De prijzen die betrekking hebben op onze B2B-activiteit zullen op maat gemaakt worden en een bestek zal opgesteld worden dat ter aanvaarding voorgelegd zal worden.

7. BETALING

Er zijn talrijke betaalmiddelen mogelijk op de Sites, waaronder:
Visa
MasterCard
Maestro
Belfius Net Banking
ING HomeBank
KBC/CBC Online
Paypal
Bancontact
De online betaalkaartsystemen worden voorzien door onze partner HiPay (https://hipay.com/fr/)

8. LEVERING

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat opgegeven werd bij het bestelproces en er wordt steeds getracht om de termijn na te leven die op de bevestigingspagina van de bestelling opgegeven werd. 
Concept DC zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor laattijdige leveringen indien deze enkel en alleen te wijten zijn aan de onbeschikbaarheid van de Klant na meerdere voorstellen tot afspraak. 
De Klant moet bij de levering overgaan tot alle controles die nodig zouden zijn om eventuele tekortkomingen, andere zichtbare gebreken of de niet-conformiteit van de geleverde producten met de bestelling op te sporen. De Klant moet meer bepaald de staat van de verpakking, het aantal pakjes en de hoeveelheid, referentie, staat en kenmerken van de producten nagaan.
In geval van bezwaar zal de Klant eveneens de diensten moeten contacteren van de transporteur die de levering uitgevoerd heeft.
Op straffe van niet-ontvankelijkheid van zijn vordering, zal de klant:
Op duidelijke wijze en met argumenten voorbehoud moeten aantekenen op de leveringsbon in geval van schade of ontbrekende elementen. Het algemene voorbehoud van het type "onder voorbehoud van uitpakken" zal onvoldoende zijn, Binnen de 14 dagen volgend op de levering zijn voorbehoud moeten bevestigen via aangetekend schrijven gericht aan de zetel van Concept DC of via e-mail naar het volgende e-mailadres: Contact@carbon-dc.com Het pakje zal teruggezonden moeten worden naar het volgende adres:
Atelier Cambier
Parc d'activités économiques de Jumet – 1er Rue 
6040 Charleroi – Belgique

9. GARANTIE

Deze garantie dekt enkel de bestaande gebreken aan overeenstemming op het moment van levering van de goederen. Zijn bijgevolg uitgesloten: 
Alle rechtstreeks of onrechtstreekse schade die na levering veroorzaakt wordt (bv. door oxidatie, stoten, vallen, ...);
De gebreken die uitdrukkelijk veroorzaakt worden uit onachtzaamheid, door onverantwoord gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing (te raadplegen op onze website)
Elk verzoek tot tussenkomst moet naar het volgende e-mailadres verzonden worden: Contact@carbon-dc.com

10. HERROEPINGSRECHT

Overeenkomst artikel VI.47 en volgende van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht heeft de Klant het recht Concept DC ervan te berichten dat hij afstand doet van zijn aankoop, en dit zonder sanctie noch opgave van redenen, binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van zijn product. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten zullen niet teruggenomen worden. 
Indien een Klant dit recht wil laten gelden, moet hij per e-mail binnen de 14 dagen contact opnemen met Concept DC op het e-mailadres Contact@carbon-dc.com met vermelding van zijn contactgegevens en bestelnummer.
Concept DC verbindt zich ertoe de Klant terug te betalen binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst door Concept DC van de producten en al hun toebehoren in de oorspronkelijke verpakking die het voorwerp uitmaken van de verzaking.
De terugzending van de producten valt, tenzij anders gecommuniceerd door Concept DC, ten laste van de Klant.

11. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsmiddelen (e-mail).

12. VISUALISATIES, ILLUSTRATIES EN FOTO'S

Foto's en/of visualisatie worden enkel gepubliceerd ter illustratie van de aanbieding die voorgesteld wordt op de Site en kunnen bijgevolg de aanbieding in kwestie niet getrouw weergeven. Foto's, illustraties en/of visualisaties zijn in geen geval contractueel bindend.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het visuele materiaal, teksten, scripts, geluiden en in het algemeen al het materiaal dat zich op de Site bevindt, wordt beschermd door auteursrechten die ofwel aan Concept DC toebehoren, ofwel aan diens partners. Geen enkele Klant, Gebruiker of derde heeft de toestemming om deze elementen, zonder voorafgaande aanvraag en gunstig schriftelijk antwoord door Concept DC, te gebruiken. Iedere reproductie waarvoor geen toestemming werd verkregen, zal vatbaar zijn voor strafrechtelijke vervolging.
Enkel de links van de Site mogen gepubliceerd worden in die mate dat de URL verschijnt.

14. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Persoonlijke gegevens zullen enkel verzameld en behandeld mogen worden indien dit gebeurt in overeenstemming met de doeleinden die vermeld worden bij de opslag ervan, overeenkomstig de Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De Gebruiker heeft op ieder moment het recht tot toegang en rechtzetting van zijn gegevens teneinde te verifiëren of ze correct zijn en de eventuele fouten die op hem betrekking hebben recht te zetten.
Bepaalde gegevens worden eveneens automatisch verzameld in het kader van het gebruik van de website, zoals IP-adressen, de toegangsuren tot de website en de geraadpleegde webpagina's. 
Een bezoek aan de Site houdt in dat de Gebruiker de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben aanvaardt. Deze behandeling kan gaan over internationale overdrachten naar verbonden entiteiten, leveranciers van diensten en andere commerciële entiteiten die zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn. De Gebruiker aanvaardt eveneens dat Concept DC, de aangesloten bedrijven en/of derde dienstverleners zijn persoonsgegevens gebruiken voor rechtstreekse of onrechtstreekse marketingdoeleinden.
Het verdere gebruik van een van onze Sites geldt als aanvaarding van dit beleid. Gelieve onze Sites niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met een deel van dit Beleid.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISIDICTIE

Ieder geschil zal onderworpen worden aan de Belgische wetgeving.  In geval van een geschil tussen de partijen inzake de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst, en dit niet in der minne kan worden opgelost, zullen de partijen proberen om dit geschil op te lossen door bemiddeling overeenkomstig het bemiddelingsreglement van de Bemiddelingsdienst, Louizalaan 500 te 1050 Brussel. De bemiddeling zal een aanvang nemen uiterlijk 15 dagen na het verzoek tot bemiddeling dat door één van de partijen aan de andere partij bekendgemaakt wordt en de duur van de bemiddeling mag niet meer zijn dan 15 dagen, behoudens uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen.
Indien de bemiddeling niet slaagt, zullen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.